Beroepsprofiel NVA acupuncturist

Het Beroepsprofiel werd in 1995 in opdracht van het Kernbestuur van de NVA ontwikkeld door de Commissie de Wit. Deze is daarbij uitgegaan van een door het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO ontwikkeld modelprofiel. In 2011 is een tekstuele aanpassing doorgevoerd in verband met gewijzigde maatschappelijke terminologie.

Het Beroepsprofiel vormt met de Statuten en Reglementen een belangrijke leidraad voor de kwaliteit van de NVA acupuncturist.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVA.