Nascholingsverplichting

Nascholing is scholing voor alle NVA-leden die de op de vooropleiding of
acupunctuuropleiding opgedane kennis, kunde en attitude aanvult,
uitbreidt en verdiept.

Uitleg registratie nascholing

Registratieperiode
Een registratieperiode begint altijd op 1 juni en beslaat 3 jaren. De eerste periode van 3 jaar gaat in op 1 juni na aanvang van het praktiserend lidmaatschap; de eerste registratieperiode kan dus tussen de 3 en 4 jaar bedragen.

Aantal nascholingsdagen
De nascholingsverplichting voor acupuncturisten bedraagt in totaal 9 dagen per registratieperiode.

Inhoud van de nascholingsdagen
6 dagen dienen betrekking te hebben op de vakinhoudelijke aspecten:
Acupunctuur TCG en Kruidengeneeskunde.
3 dagen dienen betrekking te hebben op westerse geneeskunde.

Codes
De codes die hierbij gehanteerd worden zijn:
• Acupunctuur (code A)
• Acupunctuur en TCM (code AT)
• Acupunctuur, TCM en Kruiden (code ATK)
• Westers Medisch (code WM)
• Combinatiecode vakinhoudelijk en Westers Medisch. Hierbij wordt de verdeling altijd een halve dag vakinhoudelijk en een halve dag Westers Medisch. Men kan de code niet zelf kiezen (A/WM) - (AT/WM) - (ATK/WM)

Herbalistenregister
Is men tevens in het Herbalistenregister opgenomen, dan dienen hiervoor 2 nascholingsdagen over kruidengeneeskunde (code ATK) per registratieperiode extra gevolgd te worden.

Type nascholingen
Voor registratie van een vakinhoudelijke nascholing komen in aanmerking: Nascholingsdag; Docentdag; Congresdag; Buitenlandse dag.

Aanvullende voorwaarden
Voor de 6 vakinhoudelijke dagen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
Van de 6 dagen mogen maximaal 2 dagen alleen de code A dragen.
Van de 9 dagen moet minimaal de helft uit type N dagen bestaan.

Meeneemdagen:
Men mag maximaal 6 dagen meenemen naar een volgende registratieperiode en bij aanvang lidmaatschap tussen de periode aanvang en ingangsdatum 1e registratieperiode.
Indien men tevens is opgenomen in het Herbalistenregister, kan men
maximaal 7½ dag meenemen.

Accreditatie door afdeling Nascholing
Vindt een nascholing plaats in Nederland (of net over de grens) dan loopt de accreditatieaanvraag uitsluitend tussen afdeling Nascholing en het nascholings-instituut waarmee de NVA een nascholingscontract heeft afgesloten. Voor WM-dagen kunnen afwijkende regels gelden, te vinden op de ledenwebsite.

Aanvraag buitenlandse nascholing
Buitenlandse nascholing kan individueel door een lid aangevraagd worden bij de afdeling. De aanvraag, met alle relevante informatie, dient ruim voor aanvang van de cursus ingediend te zijn. Goedgekeurde buitenlandse nascholing is zichtbaar bij het cursusaanbod op het ledengedeelte van onze website en in de Huang Ti.

Alleen vooraf geaccrediteerde nascholingen worden geregistreerd.