Toelatingsvoorwaarden

Weest u zich ervan bewust dat uw handelen en praktijkvoering na toelating tot het lidmaatschap onderhevig zijn aan de Statuten en Reglementen (te vinden op de pagina Beroepsvereniging). Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

Om lid te kunnen worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze toelatingsvoorwaarden worden getoetst aan de hand van vijf punten:

  1. Vooropleiding
  2. Acupunctuuropleiding
  3. Stage-uren c.q. patiënt-contacturen
  4. Vakinhoudelijke en westers medische (WM) nascholingen 
  5. Beheersing Nederlandse taal 

1. Vooropleiding
Tot 1 juni 2018 stelde de NVA als toelatingseis een regulier westers-(para)medische vooroplei­ding, minimaal op HBO‑niveau. 
Vanaf juni 2018 worden ook acupuncturisten toegelaten die minimaal 40 ECTS MBK hebben gevolgd. Zij dienen echter in de eerste registratieperiode van het praktiserend lidmaatschap extra WM-scholing te volgen. Onder aan de pagina vindt u de vooropleidingen die toegang geven voor het NVA lidmaatschap.

2. Acupunctuuropleiding
De ledenvergadering stelt een aantal normen vast waaraan een verantwoorde acupunctuuropleiding minimaal moet voldoen. Tenminste een van die normen betreft de Chinese filosofie, waarop de uitoefening van de acupunctuur gebaseerd behoort te zijn. Onder aan de pagina vindt u de erkende acupunctuuropleidingen.

3. Stage-uren 
Vanaf 1 juni 2018 is de stage-eis  tijdelijk vervallen. 
Is men lid geworden vóór 1 juni 2020 dan geldt geen aanvullende eis m.b.t. het aantal gevolgde uren stage. Daarna geldt weer dat 240 uur stage dient te zijn gevolgd. 

4. Gevolgde nascholing voor toelating lidmaatschap
Vanaf 1 juni van het jaar volgend op het jaar dat het acupunctuurdiploma is behaald dient men voor toelating 2 vakinhoudelijke nascholingsdagen per jaar te hebben gevolgd, met een maximum van 6 dagen. 

5. Beheersing Nederlandse taal
De NVA stelt voor NVA-leden het beheersen van de Nederlandse taal op het niveau van NT2 verplicht. Het beheersen van de Nederlandse taal is van belang voor het overbrengen en begrijpen van informatie van patiënt naar therapeut en andersom. Ook de communicatie met andere partijen in de gezondheidszorg is ermee gediend.