Acupunctuur op veel punten inzetbaar

Zoek een acupuncturist

Tuchtrechtspraak door College van Toezicht NVA

Het College van Toezicht NVA toetst het handelen van de acupuncturist aan het NVA Beroepsprofiel en de Statuten en Reglementen van de NVA. Een collega, een patiënt of een andere belanghebbende kan een klacht over het handelen en nalaten van de acupuncturist indienen bij het College van Toezicht. Afdeling Gedrag en Welzijn kan namens de NVA het College om een oordeel vragen.

Klachten kunnen betrekking hebben op één of meerdere van de volgende gedragingen: schending van de gedragsregels, onvakkundige behandeling, krenkende bejegening, toebrenging van schade, niet naleven van de reglementen van de NVA.

Het College van Toezicht (Tuchtcollege) behandelt alleen schriftelijk ingediende klachten. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Een klacht indienen namens iemand anders kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Sancties
Als de klacht gegrond is, kan het College een disciplinaire maatregel opleggen die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening, zoals waarschuwing, berisping, (tijdelijke) schorsing of royement. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. 

Beroepsprocedure
Na een uitspraak van het College van Toezicht kunnen beide partijen binnen vastgestelde termijnen in beroep komen hiertegen bij het College van Beroep van de NVA. Het College van Beroep beoordeelt of het College van Toezicht de reglementen van de NVA correct heeft toegepast en een juiste procedure heeft gevolgd. De uitspraak van het College van Beroep is bindend. Een uitspraak van het College van toezicht of van het College van Beroep kan men eventueel gebruiken in een gerechtelijke procedure.

Reglement Tuchtrechtspraak NVA
is onderdeel van Statuten en Reglementen van de NVA.